30 MAX!

actiesWelkom bij de actiegroep 30 MAX! in Antwerpen! Ontstaan in de Facebookgroep ‘Boho’ na een boze blogpost over ‘de grap van de zone 30’ in Antwerpen. Dat kreeg al een beetje media-aandacht en een telefoontje van Koen Kennis.

Op een eerste via Facebook bijeengeroepen gespreksavond voor bewoners op woensdag 23 oktober om 20 u in Bar Bakeliet op het Laar in Borgerhout waren maar liefst 60-70 buurtbewoners aanwezig! Er werden enkele ‘zwarte straten‘ of verkeersknelpunten opgelijst in 2140 en 2060 en mogelijke ideeën en acties voor oplossingen samengelegd.

En dan Tijd voor Actie!  Op woensdag 7 november kwamen we weer samen in ‘t Schoon Vooruitzicht om aan het echte actieplan te beginnen! Er werd beslist dat de ‘racers’ of ‘snelheidsduivels ‘een probleem is dat (we in samenwerking met) de politie moeten aanpakken, en de focus van de bewoners-acties naar respecteren van de zone 30 gaat.

Op 8 november was er een tweede bewonersavond in de Zermatt, waar met sleutelfiguren uit de Maghrebijnse gemeenschap is gepraat over een plan van aanpak om zoveel mogelijk inwoners van 2140 en 2060 te betrekken: we delen allemaal dezelfde frustratie en om echt impact te hebben met onze actie moeten we zoveel mogelijk inwoners mee betrekken.
Op 14 november was er de eerste bijeenkomst van de kerngroep in ’t Schoon Vooruitzicht van zo’n 10 mensen, en weer op 28 november in de Shelter.

Op 21 december 2018 gingen we langs bij kabinet Koen Kennis, voor een gesprek met hem, kabinet van de burgemeester en de commissaris van de politie Frank Rooses. 2019 is ingezet in Antwerpen met een nieuw bestuur, met opnieuw Koen Kennis als schepen van mobiliteit. Er staat best wat in het bestuursakkoord over de verdere uitrol van de zone 30. Maar geen echte visieverandering, geen grote verkeersremmende infrastructuur-investeringen of grote inzet op handhaving.

Aan ons van de Actiegroep 30 MAX! dus om te blijven hameren op een ‘serieuze’ zone 30 en niet het slecht zichtbare en nauwelijks door de politie gehandhaafde project dat we nu hebben.

Om inspiratie op te doen en te geven aan iedereen voor wat WEL een deftige zone 30 is nodigen we actiegroepen en experts uit andere steden én uit Antwerpen uit op een boeiende avond.
Zet het ZEKER in uw agenda!  

inspiratieavond_21jan_affiche

Je kan nog altijd meedoen of op de hoogte blijven! Stuur mij gewoon een mailtje (123@fenna.be)

Je kan ook alles volgen in de Facebookgroep.

Let’s do this! Power to the people! 🙂


1. ‘Zwarte straten’ / verkeersknelpunten:

Algemeen: de Zone 30 wordt nauwelijks gerespecteerd. Dat men bijna in elke straat systematisch te snel rijdt is één probleem, dat voor zo goed als alle straten geldt. Het tweede probleem zijn de echte snelrijders en straatracers, die het op specifieke punten levensgevaarlijk maken voor alle voetgangers en fietsers. Over deze ‘zwarte straten’ (voor het gemak hier in alfabetische volgorde) hebben we het nu:

 • Appelstraat: cfr Kerkstraat, eindelijk verlost van file en lichten op Turnhoutsebaan vrije baan en gelegenheid om snel te rijden.
 • Blijde Inkomststraat: Net als Turnhoutsebaan zijn quads er toegelaten (???). Straat is in 2010 heraangelegd en versmald, wat ook geen oplossing is gebleken voor hard rijden. Ook daar is ’s avonds sprake van Francorchamps.
 • Boerhaavestraat: Rechte brede straat. Politie deed metingen. Vrij snel er na werd een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Blijkbaar geen overleg tussen Politie en dienst mobiliteit van de Stad.
  • Borsbeekstraat: Reeds bewonersacties geweest, met o.a. goede zichtbaarheid met affiche met 30 in een hartje. Nu wel verkeersdrempels. Ook niet echt oplossing voor gerace ’s nachts. Ook rijden op voetpaden, ook door bussen.
 • Dambruggestraat – Van Kerckhovenstraat: ook daar reeds niet werkende asverschuivingen
 • Dodoensstraat: als zeer lang een soort verkeersremmer, kassiestrookjes. Maken vooral lawaai.
 • Fonteinstraat (Luit. Nayaertplein): sluipweg tussen Turnhoutsebaan en Plantijn en Moretuslei. Er zijn reeds lang verkeersremmende maatregelen, die evenwel niet werken. Wel in tegendeel, snel rijden lijken aan te moedigen. 
 • Sergeyselstraat: Nu nog erger met flauwe bocht nieuwe Moorkensplein
 • Kerkstraat: Heraangelegd kruispunt Carnotstraat-Kerkstraat is enorme zeer brede asfaltvlakte. Vrachtwagens die daar leveren gebruiken vlakte om te manouvreren. Leidt tot hallucinante situaties. Talue (plateau?) is spelelement (soort springplank) voor hardrijders
 • Kroonstraat: Pleidooi om enkelrichting straten niet te smal te maken. Pleidooi voor fietspad in tegenovergestelde richting. Check filmpje over de Kroonstraat-verkeersjungle (hier is wijkcomite De Ideale Straat al jaren aan het strijden voor een leefbaardere verkeerssituatie)
 • Krugerplein, onderdeel van as Vincottestraat, Gen. De Wetstraat, BothastraatWordt circuit Francorchamps genoemd, flauwe drempel werkt geenszins verkeersremmend.
  • Vorig jaar een petitie in de Vincottestraat: 114 handtekeningen afkomstig van mensen van verschillende origine.
  • Asverschuivingen’ (dit is de rijlijn ‘zig zag’ maken zodat auto’s niet rechtdoor kunnen racen) in Vincottestraat werken niet.
  • Gerace is vooral in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 8 u tot 2 u ‘s nachts)
 • Pothoekstraat-Kerkstraat: Is zone 50, net als Turnhoutsebaan. Na het oponthoud in de Carnotstraat hebben automobilisten in de Kerkstraat ter hoogte van café De Kroon eindelijk vrije baan en kan de snelheid opgedreven worden.
 • Schapenstraat (tussen Helmstraat en Kerkstraat): heel smal, desondanks hoge snelheden
 • Schildstraat: Kort stukje straat met smal voetpad aan ene kant, waar ze vooral ‘s avonds hard rijden. Straat voerde al acties: ‘Voor ons plezier, graag 30 hier’-affiche ontworpen, met Facebookpagina, filmpje met de buren etc, maar niet veel effect gehad. Iemand ging geregeld gesprek aan met hardrijders (ervoor gaan staan) maar dialoog hielp ook niet echt. Ook nummerplaten doorgegeven aan politie: hielp ook niet. Zou verkeersdrempel helpen?
 • Vooruitzichtstraat: brede lange straat, ook daar niet werkende verkeersdrempel
 • Vlagstraat, Zeilstraat, Kortrijkstraat: vroeger vanaf 21 u, nu heel de dag 
 • Zonstraat: heraanleg Moorkensplein niet echt behulpzaam. Weinig efficiënte snelheidsmeting op einde van straat. 

Was je er niet bij en woon jij in een ‘zwarte straat’ die hier niet bijstaat? Vul dan de lijst zelf hier aan.

Er kwamen ook een paar bewoners van ‘t Kiel, die ons vertelden hoe zij met toch enig succes hetzelfde probleem -niet enkel hardrijden, maar ook spookrijden- hebben aangepakt:

 • 10 à 15 Immo-borden aan elke kant, met aan beide kanten verschillende boodschap ene kant aan spookrijders, andere kant hardrijders.
 • dialoog opgestart met de Stad. Er komen drempels.
 • Zij geloven in meer op straat zijn, sociale controle -de tuinterrassen hebben daarvoor echt geholpen.
 • Dreigen met boetes, ofte spookrijders verwittigen voor boete, lijkt ook te helpen.

Bijkomende elementen waar we rekening mee moeten houden:

 • Moderne gps-en en apps geven in zone 30 verkeerde info over maximumsnelheid (50 km/u.
 • Poppy’s: fijne goede, snelle en snel optrekkende wagens, ook met gps die 50 km/u aangeeft als maximumsnelheid.
 • Jongeren gaan auto’s huren in Duitsland. In Nederland mag je als Nederlander niet rijden met een wagen met een buitenlandse nummerplaat.
 • Niet enkel gerace gevaarlijk. Ook bijhorend lawaai ergerlijk. Claxonneren blijkt verboden in steden als Praag en Wenen.
 • Signalisatie volstaat niet, ook sociale druk nodig.
 • Er zijn goede ervaringen rond medewerking met de politie -dat willen wij ook proberen.
 • De aanwezige groep is niet representatief voor Borgerhoutse bevolking. Grote groep afwezig.
  • Beleid en politie zijn ook niet representatief. Dat er weinig politiemensen van Marokkaanse afkomst zijn, ligt niet enkel aan de mensen van Marokkaanse afkomst. Meerderen nemen meermaals tevergeefs deel aan de selectieproeven.
  • De petitie in de Vincottestraat toont dat de grote meerderheid, ook mensen van Marokkaanse afkomst petitie ondertekenen. Een enkeling geeft aan dat binnen Marokkaanse gemeenschap ouderen roekeloos gedrag zouden gedogen (omerta), jongeren zich zouden laten opsteken om met eieren naar de politie te gooien. Dit wordt onmiddellijk tegengesproken.
  • Hoopvol: Er zijn meer mensen voor wie hard- of roekeloos rijden een probleem is, dan mensen die het veroorzaken.

2. Oplossingen

Discussie: Welke aanpak werkt voor hardrijders?

We moeten twee ‘doelgroepen’ goed uit elkaar houden om acties naar te voeren:

 • ”Te snel-rijders’ de ene groep rijdt onbewust te snel  of ‘maar een beetje’,  en is daar mogelijks te overtuigen met communicatie, dialoog, boetes… en zal respect hebben voor de infrastructuuringrepen en signalisatie, om trager te rijden
 • ‘Racers’ rijden zeer bewust overdreven snel, krijgen een kick van de verkeersdrempels, lacht met boetes (ook vaan buitenlandse nummerplaten). Daar zal dialoog waarschijnlijk niet werken. Integendeel: vele bewoners kregen al bedreigingen en f*** you-gebaren als reactie als je er iets van zegt.

De grootste ergernis bij de bevolking en het gevaar voor de bewoners zijn die racers.

Wie zijn hardrijders en wanneer doet fenomeen zich voor?

 • Verschillende meningen. Aan ene kant: jonge mannen tussen 20 u en 2 u.
 • Andere mening: heel de dag door en heel verschillende mensen, ook camionettes, bescheiden wagens, vrouwen, etc.

We moeten dus eerst goed in kaart krijgen wie die ‘racers’ zijn, wanneer ze racen, hoe we hen kunnen bereiken. Wie kan ons daarbij helpen?


Wat verwachten wij dat het BELEID doet?

A. infrastructurele ingrepen (met als doel: herinneren à zone 30 & voorkomen/ onmogelijk maken snel te rijden)

 • signalisatie verder uitwerken (nu zeer beperkt)
 • verkeersdrempels & -kussens
 • wegversmallingen
 • asverschuivingen
 • knippen van straten
 • meer woonerven, doodlopende straten, tuinstraten, fietsstraten…
 • wijkcirculatieplannen
 • ISA (=Intelligente Snelheidsadaptatie in auto’s zelf, waardoor auto’s niet sneller kunnen rijden dan toegelaten. Proefproject wagens van de stadsdiensten is aangekondigd).

B. Controles & bestraffen van overtreders door de politie: wij willen méér interventies zien en ook graag weten hoeveel en wanneer deze gebeuren.

 • flitspalen
 • boetemarathons
 • rijbewijzen onmiddellijk intrekken
 • racers na snelheidscontrole aan de kant zetten en in de auto zetten met een nabestaande van een verkeersdode
Wat kan nog op korte en lange termijn? Wat is de visie van het Antwerps stadsbestuur hierop? Wat werkt en wat werkt niet? We hebben hier expertise nodig. Kent iemand een mobiliteitsexpert of goede bronnen voor de werkgroep?

Dit moeten we doen voor het maken van een dossier verbetervoorstellen voor ons overleg met het kabinet van Koen Kennis.

Onze ambitie op termijn is dat de vijfde sleutel van de ambitie verkeersveiligheid uit het Mobiliteitspact gerealiseerd wordt: ‘Zone 30 is de regel binnen de bebouwde kom. De straten worden ingericht naar die snelheidslimiet, die gehandhaafd wordt door de politie. Uitzonderlijk kan op een aantal assen in de bebouwde kom 50 km/u toegelaten blijven. Op die assen zal steeds een volwaardig fietspad aanwezig zijn. Oversteken moeten in 50 km/u straten ‘beschermd’ zijn, minstens met ee zebrapad en waar nodig met conflictvrije verkeerslichten’.


Wat kunnen we ZELF doen?

 • Elke racer zijn nummerplaat fotograferen en doorgeven (online aangifte bij Politie Antwerpen of de foto Tweeten naar @lp_antwerpen.
 • Visuele campagnevisual bedenken, met logo en slogan die we allemaal gebruiken in de komende maanden
  • in alle winkels, straten, bedrijven, scholen één campagne voeren met zelfde logo & boodschap (raamaffiche, flyer, vlaggenlijntjes, straat-spuit-sjablonen…)
  • cool filmpje voor social media ’30 per uur is ook cool op den duur’ met een echte ‘patser’ uit Borgerhout
 • Acties op straat
  • een ‘max. 30 km/h!’- verkeersplakkaatje maken om vast te houden en uit te steken naar auto’s die te snel rijden
  • de scholen allemaal een tekening/ plakkaat laten maken en eventueel wekelijks ‘vertraag’-acties doen voor de schoolpoorten
  • met krijtverf op de grond: max 30 km/h – zone 30 / spelende kinderen (picTo van woonerf)
  • gedicht op straat spuiten dat je enkel ziet als je 30/u rijdt
  • Zelf ‘burgersnelheidscontroles’ doen: snelheidscontrole (te huren via district) bemannen, foto’s nemen van overtreders en online aangeven), zo een toer doen in de wijken (twee zwarte straten per week bvb)
  • Zelf ‘racevinken‘ (naar analogie met ‘Straatvinken’): afspreken om op bepaalde uren het aantal racers in bepaalde straten te tellen.
  • namaak-flitspalen maken
  • namaak-agenten(silhouetten) maken & op voetpad zetten
  • voetpad volzetten: iedereen voor z’n deur een verkeerspaaltje met fluohesje op en de ‘MAX 3O’-
  • 3D-zebrapad of gaten schilderen
  • in dialoog gaan met de hardrijders
  • een Critical Mass, een voettocht, een manifestatie – iets leuk een kleurrijk met veel volk om te laten zien dat we met veel zijn die het beu zijn. Dat dient een dubbel doel: 1. werkt enthousiasmerend en geeft energie aan degenen die ermee bezig zijn en 2. zorgt voor zichtbaarheid via pers en naar politici, politie, etc…
 • Een licht zetten -dat pas op rood springt als je te snel rijdt. Staat blijkbaar in Hoevenen en Schelle? Dat werkt ECHT!
 • Zelf infrastructurele ingrepen/ aanpassingen doen (steeds in overleg met stad/ district/ politie)
  • om en om parkeren: afspreken met de bewoners
  • tuinterrassen aanleggen (sociale controle)
  • versmallingen van bloembakken op wielen maken

30 copy

 • Meer ‘hardcore’ poging tot sensibilisering/ tot bezinning brengen van straatracers: bvb van de weg halen (politie) en in de auto zetten met een nabestaande van een verkeersdode

LIJST VAN OPLOSSINGEN (AANZET ACTIEPLAN)


Goede Voorbeelden / ‘Best Practices’-bibliotheek:

Velen zijn ons voorgegaan in het aanpakken van dit probleem! We moeten dus zeker kijken naar wat op andere plekken al goed gewerkt heeft en ons daardoor laten inspireren. Enkele voorbeelden:

 • De Ideale Straat: bewonerscomité in de wijk dat zwaar geijverd heeft om vooral rond de Kroonstraat de verkeerssituatie leefbaarder te maken. Ontwikkelden verkeerstelling-app die we mogen gebruiken
 • Stijn Wens & Koen Wijnants van Commons Lab: fietsstraatinrichtingen om verkeer af te remmen.
 • Actiecomité 1030/0 in Schaarbeek (Brussel)
 • Iedereen Gorilla‘: verschillende scholen die zelf signalisatie spuiten
 • ‘Make Belgium Great Again’- VTM-programma met veel weerklank waar op één nacht voor enkele scholen zone 30 signalisatie wordt gespoten ‘Don’t Kill Our Future Heroes
 • Facilitatie & Best Practices: tractie.be

Tijd voor actie! We beginnen pas!

Twee actie-werkgroepen zijn aan het werk:

WERKGROEP ACTIES & CAMPAGNE

 • wat we gaan doen:
  • we werken in december een straatcampagne uit die gelanceerd wordt in januari, op een avond met sprekers rond mobiliteit (Dirk Lauwers, de andere Kris Peeters,…), voorstellen van te verdelen campagnemateriaal (vlagjes, immoborden) en de start van een campagne waarbij we inwoners zullen uitnodigen om in te tekenen op ‘verkeersremmende zelfbouwpakketten’ -die in april 2019 worden gelanceerd.
  • we organiseren acties van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’: zelf snelheidscontroles en racevinken, traag-oversteken-acties,… (uit te werken)
 • doelgroep:
  • alle weggebruikers in de straten
 • welke toon moet de communicatie hebben: niet te braaf.

WERKGROEP BELEID

 • wat we gaan doen: ingaand op de uitnodiging van schepen van mobiliteit Koen Kennis bereiden we onderbouwde verbetervoorstellen uit voor infrastructuuraanpassingen & handhaving (samenwerking met de politie). Eind november gaan we langs bij Koen Kennis (afspraak is bevestigd) met een kerndelegatie (van Fenna + enkele straatcomités uit hele stad Antwerpen + bewoners) . Kabinet burgemeester zal ook aanwezig zijn. Dit is een eerste  overleg waar we enkele vragen gaan voorleggen, die ze op voorhand krijgen. We doen dit zonder pers-aandacht. We vragen daar ook meteen een opvolg-meeting.

IEDEREEN MEE!

We willen dat dit een verhaal wordt van IEDEREEN. Want één ding is zeker: jong, oud, groot, klein, wit of gekleurd: iederéén ergert zich aan gevaarlijk rijgedrag. We willen nog meer inwoners, organisaties, winkels, scholen, buurt-actiecomités betrekken om mee te denken en actie te voeren. Wil jij, jouw school, organisatie, jouw bedrijf… op de hoogte blijven, of beter nog: meedoen? Kan uiteraard! Stuur me een mail: 123@fenna.be


ACTIEGROEP OPGESTART DOOR: Fenna Bouve, Tim Mouling, Luc Moerkerke, Frans Teuchies & bewoners van 2140 en 2060.

VERSTERKT DOOR: De Ideale Straat (Ilse Nuyens), Comité BUMP (Kiel), Vinçottestraat, Borsbeekstraat, Dirk Lauwers, Steunproject, Samenlevingsopbouw…

SUPPORTERS: JES, De Kleine Wereldburger, district Borgerhout, 1030/0, Borgerhout TV …

respect